000
start
table water powrize tropik mojito
waves waves

TÜRKMENISTANDA

GAPLANAN SUWLARY WE ICGILERI ÖNDÜIRIJI ÖŇDEBARYJY KÄRHANA

Agyz suwy

Arassa we rahatlandyyrjy suw bilen suwsuzlygyny gidirmek isleýänlere gaplanan suwlaryň gurplandyryjy görnüşleri. Dury ýüzi we akgynly gurluşy bilen tanalýan gazlandyrylmadyk agyz suwlary, gazlandyrylan içgileriň hereketli köpürjiklemesine garşy asuda alternatiwany hödürleýär.

Gazlandyrylan agyz suwy

Gazlandyrylan suw - nahardan alýan lezzetiňizi täze derejä çykarjak köpükli bir lezzetdir. Açyk we arassa, serginlediji tagam bilen bu naýbaşy içgi islendik tagam bilen gowy gidýär. Nepislige we öwüşginlige ähmiýet berýänler üçin bu içgi iň amatly saýlawdyr. Gazlandyrylan suwumyzyň her bir owurdundan lezzet almagyňyzy artdyryň.

Naýbaşy gazlandyyrlan suwlar

“Arçalyk” naýbaşy gazlandyrylan içgiler, tagam alyş duýguňyzy ýokarlandyryp bilýän tagamlaryň birleşmegidir. Maýyl ediji duýgular üçin "Greýpfrut" görnüşini, tropiki eşretlere ýetmek üçin "Tropika" görnüşini, serginlediji duýgy üçin "Mohito", rahatlandyryjy owurt üçin "Aloe" ýa-da nusgawy gazlandyrylan suw tejribesini duýmak üçin "Gazoz" görnüşini saýlaň.

"Arçalyk" nusgawy gazlandyyrlan içgiler

"Arçalyk" nusgawy gazlandyyrlan içgiler. Batyrgaý, ajaýyp tejribe üçin "Kolanyň", lezzetli sitrus partlamasy üçin "Pyrtykalyň" ajaýyp tagamlaryndan lezzet alyň.

Miweli gazlandyrylan içgiler (0.5L)

"Arçalyk" gazlandyrylan miweli içigiler. Ýumşak we serginlediji "Mohito" görnüşini, "Armytyň" şireli süýjüligini, "Tarhunyň" täsin jadysysny, "Zirkiň" turşumtyklygyny ýa-da "Limonadanyň" nusgawy jadysyny saýlaň. Her owurtda siziň tagam alyşyňyzy kanagatlandyrmak üçin öndürilen miweli tagamlaryň sazlaşygyny başdan geçiriň.

Miweli gazlandyrylan içgiler (1.5L)

"Arçalyk" gazlandyrylan miweli içigiler. Özüňiz üçin ýiti "Pyrtykal", doýgun "Armyt", özboluşly "Estragon", geçmişi küýsedýän "Buratino", nusgawy "Limonad", ýabany "Tokaý miweleri", süýjüje "Şetdaly" we näzik "Gaýmakly klubnika" lezzetlerinden ybarat bolan tagamlar sazlaşygyny açyň.

Arçaý

"Arçaý Buzly Çaýyň" nepis utgaşmasyndan lezzet alyň. Kämillik bilen garylan bu serginlediji içgi, naýbaşy çaýy her demde süýji duýgusy bilen birleşdirýär. Ýyly günler ýa-da çalt gujurlanmak üçin amatly bolan, “Archay Buzly Çaý” gündelik dynç alyş zerurlyklaryňyz üçin iň oňat ýoldaşdyr.

Archalyk  Table Water
Archalyk Carbonated Table Water
Archalyk Premium Drinks 0.5L
Archalyk Classic Drinks
Archalyk Fruit Carbonated Drinks 0.5L
Archalyk Fruit Carbonated Drinks 1.5L
Archalyk Archay 0.6L
Ahyry çykdy! Edil öz öýüňizdäki ýaly iň gowy mineral suw, Dubaýa gönümel eltip bermek.

Instagram ulanyjysy

@jahanbayramovatennis
Men Arçalygyň "Pöwrize" we "Mohito" içgilerini diýseň halaýaryn. Iň gowusy bolmagyňyzy dowam etdiriň.

Instagram ulanyjysy

@a_suleyman77_
"Arçalyk" örän ýumşak suw, gatylyk barlagyndan geçirdim 👍

Instagram user

@jamilya4215

BIZIŇ

TARYHYMYZ

şondan bäri

söýgi
takyklyk
hyjuw
tejribe
ideg
üns
❤️❤️❤️
bilen Türkmenistanda öndürildi

BIZIŇ

SUWUMYZ

DURNUK

LYLYK