000
start

BIZIŇ TARYHYMYZ BIZIŇ TARYHYMYZ BIZIŇ TARYHYMYZ BIZIŇ TARYHYMYZ BIZIŇ TARYHYMYZ BIZIŇ TARYHYMYZ

BIZIŇ TARYHYMYZ BIZIŇ TARYHYMYZ BIZIŇ TARYHYMYZ BIZIŇ TARYHYMYZ BIZIŇ TARYHYMYZ BIZIŇ TARYHYMYZ

1900

1997-nji ýylda özüni işine bagyşlan telekeçi Türkmenistanda “Arçalyk” kärhanasynyň düýbüni tutdy. Hasaba alyş işini üstünlikli tamamlamak bilen, bu suwuň iň ýokary ülňülere laýyk gelmegini üpjün etmek arkaly esaslandyryjy ilaty arassa agyz suwy bilen yzygiderli üpjün etmek ygrarlylygyny ýene-de bir gezek berkitdi. Netijede, "Arçalyk" yzly-yzyna içilen owurtlar bilen dünýäni serginledip, pudakda ygtybarly ada öwrüldi.

1900

"Arçalyk" kärhanasy özüniň önümçilik işini ýola goýup we özüniň ilkinji gazlandyrylan içgiler tapgyryny hödürlemek arkaly 2000-nji ýylda şanly wakany belledi. Bu düýbüni tutmak işi, içgiler pudagynda täze we innowasion çemeleşmä ýol açdy. Önümler esasan paýtagtda we Ahal welaýatynda satuwa çykaryldy.

1901

2002-nji ýylda “Arçalyk” arassa agyz suwuny 19 litrlik gaplara gaplamak üçin ýöriteleşdirilen enjamlary satyn alyp, kämillige ygrarlydygyny görkezdi. Mundan başga-da, kärhana ýokary hilli agyz suwuny öndürmek we satmak, pudakda ygtybarly üpjün ediji hökmünde ornuny berkitmek hem-de kadalaşdyryjy standartlaryň berjaý edilmegini üpjün etmek üçin zerur ygtyýarnamalary aldy.

1901

2008-nji ýylda “Arçalyk” täze bir meýdanda häzirki zaman önümhanalaryny gurup, ösüşine tarap täze ädim ätdi. Bu strategiki ädim, giň agyzly gaplar üçin ýörite döredilen agyz suwy guýulýan häzirki zaman gaplama enjamlar toplumyny gurmaga mümkinçilik berdi. Işiniň gerimini giňeltmek diňe bir önümçilik mümkinçiliklerini artdyrman, eýsem kärhananyň dürli amatly gaplama görnüşlerinde we täze tagamlar görnüşinde ýokary hilli gaplanan suw bilen üpjün etmek borjuny güýçlendirdi.

1901

2014-nji ýylda “Arçalyk” sagatda 12 000 birlik kuwwatly ösen önümçilik toplumyny satyn almak bilen amallaryny giňeltmek arkaly ähmiýetli ösüş tapgyryna ýetdi. Bu strategiki ädim diňe bir kärhananyň öndürijiligini ýokarlandyrman, eýsem artýan islegi netijeli kanagatlandyrmak borjuna ygrarlydygyny hem görkezdi.

1901

2015-nji ýylda “Arçalyk” kärhanasy suw dolduryş göwrümini 5 litrlik gaplara ýetirmek bilen iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyranda möhüm pursatlaryň biri boldy. Bu täzelenme diňe bir kärhananyň bazar zerurlyklary bilen aýakdaş gitmegine mümkinçilik bermän, eýsem sarp edijileri ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek, kärhanany bu pudakda öňdebaryjy we täzelikçi hökmünde döretmek baradaky ygrarlylygyny güýçlendirdi.

1901

2017-nji ýylda “Arçalyk” önümçilik mümkinçiliklerini giňeltmäge mümkinçilik berýän goşmaça bir ýer bölegini satyn almak bilen ägirt uly ösüş hyjuwyny görkezdi. Bu öňdengörüjilikli karar, artýan islegi kanagatlandyrmaga we önüm görnüşlerimizi diwersifikasiýa etmäge, pudagyň öňdebaryjysy hökmünde ornumyzy berkitmäge mümkinçilik berdi.

1901

2018-nji ýylda “Arçalyk” täze ýer böleginde häzirki zaman önümhanalaryny we ammarlaryny gurup, öz işini giňeltmek taslamasyny başlatdy. Bu taslamanyň çäginde sagatda 12,000 birlik kuwwatlylygy bolan “Modulfill HRS Krones” dolduryş toplumy gurnaldy. Mundan başga-da, kärhana sagatda 2000 birlik tizliginde 19 litrlik gaplary netijeli dolduryp bilýän ýöriteleşdirilen enjamlara maýa goýdy. Bu täzelenmeler, innowasiýa we müşderileriň zerurlyklaryny takyklyk hem-de kämillik bilen kanagatlandyrmak üçin ygrarlylygyň subutnamasy boldy.

1901

2019-njy ýylda “Arçalyk” haryt nyşanynyň umumy strategiýasyna, konseptual gurluşyna we umumy ideologiýasyna laýyk gelýän haryt nyşanyny täzeleme (rebrending) we täzeden ornaşdyrma ýaly möhüm özgerişleri başdan geçirdi. Bu özgeriş haryt nyşanynyň tanymallygyny ýokarlandyrmak we teklipleriň niýetlenen müşderielriň isleglerine laýyk gelmegini üpjün etmek bilen bazar depgininiň üýtgemegine aýakdaş gitmäge ygrarlylygyny görkezdi, bu bolsa üznüksiz ösüş we innowasiýa syýahatynyň esasy bölümine öwrüldi.

1901

2020-nji ýylda “Arçalyk” sagatda 12 000 birlik kuwwatlylygy bolan başga bir öňdebaryjy gaplama toplumyny işe girizip, möhüm üstünlik gazandy. Bu giňeltmek işi, sarp edijileriň zerurlyklaryny netijelilik we kämillik bilen kanagatlandyrmak ugrundaky üýtgewsiz ygrarlylygy görkezdi.

1901

2021-nji ýylda sagatda 24,000 birlik güýji bilen uly göwrümli "Krones" enjamlaryny satyn almak we üstünlikli işe girizmek arkaly "Arçalyk' kärhanasy ähmiýetli maýa goýdy. Bu ähmiýetli döwrebaplaşdyrma, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we gymmatly müşderileriniň barha artýan isleglerini kanagatlandyrmak baradaky ygrarlylygynyň subutnamasydyr.

1901

2022-nji ýylda "Arçalyk", ISO 9001 we ISO 22000 ülňülerini berk ýerine ýetirmek hem-de üstünlikli kepillendirmek arkaly azyk hiline we howpsuzlygyna dowamly ygrarlydygyny görkezdi. Bu möhüm tapgyr, işimiziň ähli ugurlarynda kämillige ýetmek baradaky ygrarlylygymyzy ýene bir ýola tassyklady.

1901

2023-nji ýylda "Arçalyk", Yslam iýmit düzgünlerini berjaý edýandigini we önümleriniň olara laýyk gelýändigini tassyklaýan abraýly "Halal" şahadatnamasyny aldy. Bu kepilnama, suw çeşmesinden ahyrky gaplama çenli berk yslam ülňülerine laýyk gelmegini üpjün etmek bilen, ähli suw dolduryş işlerini öz içine alýar. Bu üstünlik diňe bir “Arçalyk” kärhanasynyň suwunyň hilini tassyklamak bilen çäklenmän, eýsem bazarda has köp sarp ediji üçin özüne çekijiligini ýokarlandyrýar.